बुधवार, १५ जुलै, २००९

एकदा पुन्हा मला लहान व्हायचंय

.
मला दिसतो चिखल
पसारा केलेला घरभर
मग ओरडायचे चिडायचे
रागवायचे तुझ्यावर
.
मी का रागवतोय
फारसे कळत नाही तुला
तुझ्या कल्पनाचा खेळांचा
गोंडस निरागस झुला
.
तुला समजुन घेण्यासाठी
स्वतःला विसरून जायचंय
तुझं जग बघायला एकदा
पुन्हा मला लहान व्हायचंय
.
.
(एक बाबा)
तुषार जोशी, नागपूर
14 July 2009
.